Overslaan en naar de inhoud gaan
pancarte in het museum over de verkoop aan Stad Antwerpen foto: Ans Brys

Missie en visie

Met dezelfde zorg en dynamiek als de familie Plantin en Moretus, beheren we dit huis en haar collectie voor toekomstige generaties. We ontwikkelen expertise door onderzoek, samenwerking en uitwisseling. Iedere medewerker is fier om hier te werken. En iedere bezoeker voelt zich hier welkom.

Missie

Dit huis vertelt over de kracht van het gedrukte woord en beeld, hoe ze inspireren en de wereld vorm geven. Het nodigt uit om verbinding te maken met collecties en met elkaar. 

 

Visie

We focussen op deze 6 pijlers:

 1. Zorg voor ons gebouw en onze collectie
 2. Samenwerking
 3. De buurt, stad en regio
 4. Inclusie, participatie, actualiteit en meerstemmigheid
 5. Duurzaamheid
 6. 150 jaar Museum Plantin-Moretus

 

Geïntegreerde zorg gebouw en collectie

We kiezen voor een geïntegreerd zorgtraject. We trekken het concept van housekeeping door in de dagelijkse zorg om het huis en haar collecties voor de toekomstige generaties op een hedendaagse relevante manier te bewaren. Met onze geïntegreerde aanpak van cultureel en onroerend erfgoed nemen we een voorbeeldfunctie in voor Vlaanderen.

 

Lokale, regionale, nationale en internationale samenwerking

We vernetwerken ons lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. We nemen een actieve rol in deze samenwerkingen rond onze grote erfgoedgehelen: historisch huis, prentenkabinet, typografische en technische collecties en erfgoedbibliotheek. We participeren aan initiatieven rond digitale ontwikkelingen en we versterken internationale samenwerking rond onderzoek.

 

De buurt, stad en regio

Het museum begint op de Vrijdagmarkt. We treden naar buiten met onze collecties en verhalen. We verhogen de verbinding met buurt, stad en regio en zetten sterk in op connectie om de werking van het huis te verbreden. We besteden aandacht aan regionale bezoekers door extra verrassend aanbod te creëren.

 

Inclusie, participatie, actualiteit en meerstemmigheid

Dit huis is voor iedereen. Wij geven iedereen een warm onthaal en slechten zo veel mogelijk drempels. We plaatsen de mens centraal in onze hele werking en we werken evenwaardige en volwaardige partnerschappen uit. Wat er vandaag gebeurt, beïnvloedt hoe wij continu betekenis geven aan de collecties van het huis. Via storytelling brengen we het verhaal van de grote figuren en geven we aandacht aan de kleine verhalen uit het dagelijkse leven. 

We laten het eeuwenoude uitgevers- en drukkershuis volwaardig zijn verhaal vertellen met inzet op meerstemmigheid. Vanuit de betekenis van het huis distilleren we belangrijke momenten waar we een jaar aan wijden. De programmatie daarvan wordt in samenwerking met onze erfgoedgemeenschappen ingevuld.

 

Duurzaamheid staat centraal in de werking, digitale ontwikkeling en het culturele ondernemerschap

Onze visie rond de financieringsmix gaat voorbij aan de snelle en korte sponsoracties, maar zet in op duurzame relaties, waarbij vrijwilligers een volwaardige bijdrage leveren. We zetten een digitale strategie uit met aandacht voor duurzame producten. We stimuleren experiment en interactief onderzoek.

 

150 jaar museum in 2026-2027

Dit huis staat er 450 jaar en het museum bestaat 150 jaar. We grijpen ons feestjaar aan om een stand van zaken te 
maken van onze strategie, onze doelstellingen, onze werking en onze groei. Dit zal de basis vormen voor onze visie 
naar de volgende beleidsperiode (2029-2033) toe.

 

Doelstellingen

Voor de periode 2024-2028 voert Museum Plantin-Moretus deze doelstellingen uit:

 1. 150 jaar Museum Plantin-Moretus
 2. Digitalisering
 3. Collecties versterken
 4. Inzetten op zorg
 5. Kennis verdiepen
 6. Presenteren en toeleiden
 7. Buurt, stad, regio, internationaal
 8. Cultureel ondernemerschap

150 jaar Museum Plantin-Moretus

In 2026-2027 bestaat het museum 150 jaar. Dat feestjaar grijpen we aan om al onze verwezenlijkingen met elkaar te verbinden.

 

Digitalisering

We versterken onze digitale werking in 3 domeinen:

1. Collecties online verbinden: we bouwen onze collectieregistratie verder uit en maken ze beschikbaar voor erfgoedbewakers in binnen- en buitenland.

2. Interactief onderzoek: we zetten interactieve platformen op voor gedeeld onderzoek met vrijwilligers en onderzoekers en voor een burgerwetenschapsproject voor transcriptie van archiefmateriaal.

3. Digitaal aanbod: we bouwen verder aan een aanbod voor de ontsluiting van onze collectie en voor publieksbereik en presentatie. Het publiek heeft een gemakkelijkere toegang tot de digitale metadata en beelden. We breiden Impressed by Plantin uit met andere collecties. Onze digitale bibliotheek bevat 100 topstukken per collectie en expo's over de 10 helden van het huis. We breiden het aanbod op Google Arts & Culture verder uit.

 

Collecties versterken

We breiden onze collecties verder uit en verscherpen ons profiel. Zo blijven onze collecties internationaal toonaangevend. Via een actief netwerk stimuleren we schenkingen. We scheppen een duidelijk kader voor verwervingen voor het Prentenkabinet en Officina Plantiniana. We werken samen met verzamelaars om ons netwerk te versterken.

 

Inzetten op zorg

We verzorgen ons museum, onze collectie en onze druktechnieken. We behouden, bewaren en borgen ons museum als Unesco-werelderfgoed. Dat doen we op vier domeinen:

1. We ontwikkelen een zorgplan als het centrale werkinstrument voor adequate zorgwerking.

2. We optimaliseren de bewaaromstandigheden door een beter depotbeheer. We verhogen de bewaring van interieur en collectiestukken.

3. We ondersteunen tentoonstellingen in andere musea en ontwikkelen een aangepast bruikleenbeleid.

4. We zijn een collegiale partner van de Antwerpse museumgroep. We werken mee aan een versterkt behoud en beheer van de collectie en de depotwerking.

 

Kennis verdiepen

We stimuleren en ondersteunen onderzoek over het gedrukte woord en beeld, het leven en werken in het huis en de Officina Plantiniana en over de collecties.

1. Ons wetenschappelijk personeel stimuleert en voert onderzoek. We delen de resultaten via onze kanalen, lezingen, congressen enzovoort. We stellen een onderzoeksplan op en werken samen met buitenlandse universiteiten voor langdurige stages.

2. We bieden fysieke en digitale faciliteiten aan voor onderzoek.

3. We stimuleren gedeeld wetenschappelijk onderzoek en voorzien daarvoor interactieve en open source platformen. De PlantinPressOnline en een burgerwetenschapsproject zijn daarin speerpunten.

4. Tegen 2028 werken we verschillende projecten uit voor onderzoek zodat ze vertaald kunnen worden naar een breed publiek.

 

Presenteren en toeleiden

We ontwikkelen presentaties en activiteiten over de kracht van het gedrukte woord voor een breed publiek. 

1. Samen met de erfgoedgemeenschappen werken we themajaren uit om verdieping en verbreding te brengen.

2. We bouwen onze kennis over bezoekerstypes verder uit zodat ons erfgoed voor een nog bredere groep relevant wordt.

3. Ons aanbod houdt rekening met meerdere perspectieven voor verschillende bezoekerstypes. We vertrekken vanuit wat mensen nu bezig houdt en waar ze vandaag een passie voor hebben.

4. We bieden een uitgebreid aanbod aan voor onderwijs. We houden rekening met de noden van verschillende onderwijsaanbieders en educatieve organisaties.

 

Buurt, stad, regio, internationaal

We profileren ons internationaal. We zetten gericht in op een beter regionaal bereik, betrekken de Antwerpenaren en gaan partnerschappen aan met de buurt.

1. We ontwikkelen een planning samen met de buurt en culturele partners in de buurt.

2. We maken de banden zichtbaar van de Officina Plantiniana en de Moretussen met de stad en de regio. We onderzoeken of een bovenlokaal project haalbaar is.

3. We versterken ons imago naar het brede publiek door onder meer ons Unesco-werelderfgoed te belichten. We ontwikkelen tools zoals een marketingplan, nauwere samenwerking met Visit Antwerpen, een vaste kalender met publieksaanbod ...

 

Cultureel ondernemerschap

We beheren ons museum met duurzaam cultureel ondernemerschap.

1. We staan open voor inbreng van buitenaf. We ontwikkelen strategieën voor stages, vrijwilligers, participatie en samenwerking met de buurt. We versterken onze personeels-, organisatie-, en vergaderstructuur.

2. We hebben een heldere financiële structuur. Tegen 2025 ontwikkelen we een plan voor alternatieve financiering.

3. We werken collegiaal mee aan een nieuw organisatiemodel voor de Antwerpse museumgroep en het Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed.

 

Meer weten?

Je kan de volledige beleidsnota opvragen via museum.plantin.moretus@antwerpen.be.

 

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief