Overslaan en naar de inhoud gaan

Amokmakers maken het te bont

Het gebod

Dagvaarding vanwege het stadsbestuur voor vijf mannen om zich te komen verantwoorden voor het geweld tegen de stadswacht, tegen respectabele burgers en voor baldadigheden en beschadigingen aan deuren, vensters en glas.

Transcriptie

Gheboden ende wt-gheroepen by
mijnen Heeren, den Onder-Schouteth, Borgher-
meesteren, Schepenen, ende Raedt der
Stadt van Antwerpen, op den
xxiiij. Iulij, 1608.

Alsoo ter kennisse vande Heere ende Stadt ghecomen
is / dat Cornelis vanden Bempde den Jongen / Hen-
drick Grison / ende Hendrick …. (n.i.) hen hebben
vervoordert [veroorloofd] met Jeronymus Helius / ende Querijn (Quentin / Kwinten ?)
Geertruyt teghenwoordelijck ghevanghen sittende /
en Sondaghe acht daghen des nachts lestleden groo-
te fortse ende ghewelt die vande wachte / ende andere
goede lieden opter straeten aen te doene / hebbende
oock op-loop ghedaen opde deuren ende huysen vande goeden lieden ende
henne vensters ende ghelaesen in diversche straeten ende plaetsen in stuc-
ken gheworpen / ende dat sy lieden ter causen vandien zijn absente-
rende / ende niet teghen-staende dat sy noch eens zijn voort-gheroepen (opnieuw zijn opgeroepen) / en-
de niet gecompareert [verschenen]: SOO IST datmen voor de tweede reyse (keer) van s’Hee-
ren ende deser Stadt wegen de voorseyde drij persoonen voorts-roept / ten
eynde sy hen des aen-gaende comen verantwoorden en woensdaghe toe-
comende voor den Heere ende Weth / goedts tijds [op tijd] voor den noene [middag] / oft an-
dersints [of anders] salmen teghens hun voorts procederen / soomen nae recht sal be-
vinden te behooren.

D. Vander Neesen.

Originele tekst

 

14 juli 1608, Jan I Moretus, Antwerpen
Nr. A 2010 II/339, L 380 (3 kopies)

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief