Overslaan en naar de inhoud gaan

Babylijkje gevonden

Het gebod

Het stadsbestuur beveelt eenieder die getuige was van de dood van het kind, er over gehoord heeft of enig vermoeden heeft, dit feit te komen aangeven bij de stadsofficier.

Transcriptie

Gheboden ende wt-gheroepen van
weghen mijnen Heeren den Onder-Schouteth,
Borgher-meesteren, Schepenen, ende Raedt
der Stadt van Antwerpen, op den
vij. Decembris, 1607.

Alsoo op gister avondt tusschen de ses ende seven
uren / in de Lange-gast-huys-straet voor de Der-
de ordre (klooster) gevonden is seker doodt kind / in eenen
witten doeck gewonden / sijnde bebloet aen het
mondeken / en[de] eerst geboren / wesende t’selve on-
ooselijck * omghebroght / soo’t te presumeren (veronderstellen) is /
welck feyt niet en behoort ongestraft te blijven.
Ende om ter kennisse van het voorseyde feyt te comen: SOO IST
datmen van s’Heeren ende Stadt weghen ghebiedt wel scherpe-
lijcken alle Vroey-vrouwen (vroedvrouwen) / oft andere die bij oft ontrent der ge-
bo[o]rten van ’t voorseyde kindeken zijn gheweest / oft daer af we-
ten te spreken / oft oock van eenighe vrouwen / dochters oft mey-
sens die onlancks van kinde groot ghegaen (zwanger) hebben / ende men
niet sekerlijck en weet waer die vrught vervaren (gebleven) is / oft van
t’ gene voorseyt is iet ghehoort / vernomen / oft oock eenigh ver-
moeyen (vermoeden) hebben / dat sy t’selve terstont sullen schuldigh zijn te co-
men aen-gheven den Officier deser Stadt: Op de pene van ghe-
straft te worden / als handdadighe (medeplichtige / handlanger) ende fauteurs van het voorsey-
de feyt / en[de] andersints soo naer recht sal bevonden worden te be-
hooren. Voorts laetmen weten dat die gene / die t’gene voorseydt
is / ghewillighlijck (vrijwillig) in ‘t licht brenghen / van des Stadts weghen
ghegheven sal worden voor een vereeringhe de somme van vijf-
tigh guldens eens / ende al waer alsulcken aen-brenger bij oft on-
trent het voorseyde feyt gheweest / oft daer toe raedt hadde ghe-
gheven / en sal ter causen van dien niet ghestraft worden.

H. de Moy.

Originele tekst

 

7 december 1604, Jan I Moretus, Antwerpen
Nr. A 1843 II/434, L 374 (10 kopies)

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief