Overslaan en naar de inhoud gaan

Militairen moeten de stad verlaten

Het gebod

Omwille van de overlast is er een verbod voor kolonels, kapiteins en soldaten om na het verlaten van hun eenheid in de stad te overnachten.

De transcriptie

Gheboden ende vuytgheroepen van
weghen den Hertoghe, by mijnen Heeren den
Schouteth, Borghemeesteren, Schepenen, ende
Raedt der Stadt van Antvverpen, op den
vij. Decemb. M. D. LXXXII.

Alsoo dagelijcx vele Colonels / Capiteynen / ende Soldaten verlatende henne compaignie / binnen deser stadt comen ende blyven vernachten / niet teghenstaende tselve nu onlancx alnoch verboden is gheweest / waer deur dickwils groote disordre (wanorde) ende inconvenienten (ongemakken) / soo inden leger als binnen deser stadt zijn gebeurende / ende alnoch meer soude / soo verre daerinne niet en worde versien: Waerom soo eest (is het) datmen van weghen sijne Hoocheyt wel scherpelick gebiedt ende beveelt / alle Colonellen / Capiteynen / oft andere Officieren ende Soldaten / wye dat sy zijn / hen van stonden aen te vertrecken wt (uit) deser stadt / elck onder sijn regiment / Op te pene van lyf-straff: Verbiedende van weghen als vore / alle Colonnellen / Capiteynen / oft anderen Officieren ende Soldaten / hier binnen deser stadt te commen / oft te vernachten / dan met expres consent (uitdrukkelijke toestemming) van hunnen Overste / Te weten / de Colonnels met consent vanden Mareschal vanden Legher / de Capiteynen vanden Colonnels / ende de Soldaten met consent van hunnen Capiteyn / daer onder sy respective zijn liggende / ende dat oock opde pene van lyf straff: Verbiedende voorts alle Herbergiers / Cabarettiers / Tafel-houders (traiteurs) / ende alle andere Borgeren ende Inghesetenen / eenighe vande voors. Colonnellen / Capiteynen / oft andere Officieren oft Soldaten / van wat Natie die zijn / Huysen oft Cameren te verhueren oft hunlieden te logeren / Op de pene van twelff Carolus gulden / te bekeeren in dryen / d’een deel tot behoef vanden Officier / oft vanden Capiteyn die het exploict (aanzegging? / uitvoering?) in sijnen Wijcke sal doen / tweede vanden aenbrenger / ende het derde tot behoeff vanden armen deser stadt / ende daerenboven noch arbitralijck ghecorrigeert (gerechtelijk gestraft) te worden.

G. Kieffel.

Het origineel

7 december 1582, Antwerpen, Christoffel Plantijn
A 1844/117, L 63 (17 kopies)

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief