Overslaan en naar de inhoud gaan

Nachtverbod voor schepen

Het gebod

Verbod om ’s avonds of ’s nachts aan te meren aan de Scheldekaaien na het sluiten van de waterpoorten. Men is verplicht om in de Schelde te blijven liggen tot de poorten ’s morgens weer worden geopend.

De transcriptie

Gheboden ende vuytgheroepen by
mijnen Heeren den Schouteth, Borgemeeste-
ren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van
Antvverpen, op den xj. Augusti.
M. D. LXXXII.

Men ghebiedt van s’Heeren ende deser stadt weghen / dat niemandt hem en vervoordere (veroorloofd / wagen) met schuyten oft schepen van opwaerts oft nederwaerts (uit het zuiden en het noorden) commende des nachts oft avonts naer (na) het sluyten vande waterpoorten aende kaeyen / oft deser stadt mueren aen te leggen / maer sullen ghehouden zijn int diepe te blijven ligghen tot des morgens dat de poorten sullen zijn gheopent / opde pene (op straf) van hondert Karolus guldens / te bekeeren (te delen) in drijen / d’een deel tot behoef deser stadt / het tweede vanden Officier / ende het derde vande fortificatien (versterkingen) der selver.

G. Kieffel.

 

Het origineel 

 

11 augustus 1582, Antwerpen, Christoffel Plantijn
A 1844/106, L 56 (8 kopies)

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief