Overslaan en naar de inhoud gaan

Opsporing verzocht

Het gebod

Op 19 januari 1604 vaardigt het stadsbestuur van Antwerpen een opsporingsbericht uit naar aanleiding van een inbraak in de woning van Peter van Couwenberge in de Meistraat achter de Lammekensramen.

Transcriptie

Gheboden ende wt-gheroepen by
mijnen Heeren, Onder-Schouteth, Borgher-
meesteren, Schepenen, ende Raedt der
Stadt van Antwerpen, op den
xix. Ianuari, 1604.

Al-soo ter kennissen vanden Heere ende dese Stadt geco-
men is / dat sekere iong-man ghenaemt Reynier Veu-
lemans / gheboren van Sint Truyen / lanck van statu-
re ende root van baerde / hem heeft vervoordert (veroorloofd) eer-ghi-
steren inder nacht met ghewelt op te breken de deure vanden huyse
Peeters van Couwe[n]berge / borger deser stadt / woone[n]de inde Mey-
erstrate / achter Lammekens Rame al-hier: en[de] voorts uyt den
selven huyse te leyden sekere weduwe / hebbende al daer bedreven
diversche andere insolentien (onbeschoftheden / baldadigheden). Ende want al-sulcken feyt niet en
magh onghestraft blijven / SOO IST datmen van s’Heeren ende de-
ser Stadts weghen den selven voorts-roept des aen-gaende te co-
men t’sijnen verantwoorde van heden ende acht daghen naest-co-
mende: oft anderssins / ende by faulte (gebreke) van dien salmen tegens hem
voorts procederen ghelijck-men in dusdanighe saecken ghewoon
is te doen. Ghebiedende ende interdicerende (verbiedende) eenen yeghelijcken /
dat niemandt / wie hy zij / hem en vervoordere den veur-seyden
Reynier te herberghen / huysen / versteken (verstoppen) oft verswijghen in
gheenderley manieren / op pene (straffe) van ghestraft te worden ghelijck
ende als fauteurs (aanmoedigen, ‘fans’) van sulcke mis-daden. Ende soo wie hem wiste
aen te brenghen oft te wijsen / sulcks dat hy quame in handen van
Justitie / den selven sal van s’Stadts weghen ghegeven worden
de somme van vijftigh gulden eens.

G. Kieffel.

 

Originele tekst

 

19 januari 1604, Jan I Moretus, Antwerpen
nr. A 2010 II/294

 

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief