Overslaan en naar de inhoud gaan

Soldaten in huis | de originele brief

uit de expo Brieven van Plantijn

Onder de originele brief kan je het transcript en de vertaling van de brief lezen.

Originele tekst

A Messieurs les Bourghemaistres, et Eschevins de la Ville d'Anvers. 

Comme ainsi soit que la requeste de Christophle Plantin treshumble serviteur et Imprimeur de V. S. touchant l'exemption des guets, gardes, et allogements etc. aye esté envoyée par son Altesse a V. S. pour en donner leur advis, et que les noms des parsonnes (lesquelles sont nécessaires pour l'entretenement de l'imprimerie et soulagement de la viellesse et débilités dudit Plantin) n'ont esté spécifiez en laditte requeste. Il supplie treshumblement qu'il plaise a vosdittes Seigneuries qu'oultre sa parsonne (subgette a maintes indispositions et débilites et parvenue a l'âge de soixante deux ans) ils facent dénommer en laditte exemption ses deux gendres, l'un nommé François Raphelinghien son principal correcteur et coadjuteur au faict de son imprimerie, et l'aultre nommé Jehan Mourentorf perpétuellement occupé aux affaires de la Boutique et aultres choses nécessaires a l'entretien de laditte imprimerie, sans l'assistence quotidienne et assiduelle desquelz, il luy seroit doresenavant impossible de continuer le train de saditte imprimerie, comme moyennant la faveur de vosdittes Seigneuries il désire le faire de tout son pouvoir au profict du bien publicq, des amateurs des bonnes lectres, et service de V. S., demeurants ledit Suppliant et ses deux gendres sudits prests, et prompts a touts leurs commandements, ensemble touts ceulx de leur famille, et prieront Dieu de vouloir les conserver et prospérer, etc. 

(Apostilles:)
Myne heeren Borghemeesteren ende Schepenen mits redenen in desen verhaelt verstaen dat niet alleenlijck de Remonstrant maer oijck syne twee schoonsonen selen volgen den dispositive deser exemptsyn vander wacht tot welcken eynde de Sr van H.H. gecommiteert hebben ende committeren mits desen Mre Jacob Swerius schepen om te spreken ende dese te effectueren soo mette Colonellen als den dekens ende oudens vanden Jongen Voetboge deser Stadt. Actum den xxviii April 1582. 

J. van Hoboken. 

De Colonnellen deser stadt gehoort tgene des Mr Jacques Zuerius volgende zynre commissie nopende d'innehouden der voorgestelde requeste met hun heefft gecommuniceert verclaren dat zij soo vele als belanght den persoon van Françoys Raphelingien hun submitteren inden belieffte vanden Bourghemeestere ende Schepenen synde over sulx te vreden dat de selve Françoys de versochte vrijicheyt vande wacht zal genieten midts gevende tot onderhout vanden vendelen ende tot beter contentemente desselffs eenighe redelycke contributie ter weken, welcken aengaende de Colonnellen zynen Capiteyn versoeken ende nyet te min oock ordineren aile beleeftheyt te gebruycken in aensiene van zijne qualiteyt ende d'interesten van mynen boeck, aile dandere voorts rakende den persoon van Jehan Morentorf gemerkt de selve onder de Gulde staet soo en cunnen zij vanden selven aengaende de voorseyde versochte vrijicheyt nyet disponeren, nyet te min soo vele als hem aengaet mogen wel lyden dat hij gelycke vrijicheit oock geniete, versoekende tot dyen eynde den dekens vande guide daer hy onder is resorterende hun daer toe te verstaene besundere respeckt nemende op het ernstich versoeck ende goet duncken van myne voorseyde heeren vander weth. Actum den xxxen Aprilis 1582. 

Vertaling

Aan de heren burgemeesters en schepenen van de stad Antwerpen,

Vermits het zo is dat het verzoek van Christoffel Plantijn, uw meest nederige dienaar en drukker, over de vrijstelling van de wacht en logement enz. door Zijne Hoogheid aan u is doorgestuurd om er advies over te verlenen en dat de namen van de personen (die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de drukkerij en zorg voor de ouderdom en zwakke gezondheid van de genoemde Plantijn) niet gespecifieerd zijn in dit verzoek, vraagt hij allernederigst dat het Zijne Heren zou behagen dat behalve zijn eigen persoon (onderworpen aan verscheidene ongemakken en zwakheden nu hij de leeftijd van 62 bereikt heeft) zij ook zijn twee schoonzonen met naam zou laten opnemen in deze vrijstelling. De ene is François Raphelengien, zijn belangrijkste proeflezer en rechterhand in de drukkerij; de andere is Jehan Moerentorf, die voortdurend in beslag genomen is met de boekhandel en andere noodzakelijke zaken voor de gang van zaken van de drukkerij. Zonder hun dagelijkse en trouwe hulp zou het hem voortaan onmogelijk zijn om de drukkerij verder in stand te houden. Als tegenwaarde voor de gunst van uwe heren verlangt hij alles te doen wat in zijn macht ligt voor het nut van het openbaar goed, van de liefhebbers van de letteren en de dienst aan Uwe Heren. De genoemde verzoeker en zijn twee schoonzonen staan klaar en zijn paraat voor al hun bevelen, samen met heel hun familie en vragen God hen te willen behouden en begunstigen.

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief