Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichte registratie verloopt moeizaam

Het gebod

Voor de Blijde Inkomst van de hertog van Anjou als hertog van Brabant treft het stadsbestuur maatregelen voor reinheid, brandveiligheid en de veiligheid in het algemeen.

Transcriptie

Gheboden ende vuytgheroepen by
mynen Heeren den Schouteth, Borgemeesteren,
Schepenen en[de] Raedt der Stadt van Antvver-
pen, op den XVIII. Februarij,
M.D.LXXXII.

Men ghebiedt van weghen als boven alle herbergiers /
weerden / borgeren ende ingesetenen / dat sy voortane
sullen schuldich zijn alle avonde[n] / soo opten stadthuy-
se als aen hunnen Capiteyn over te brenghen de per-
soonen met naem ende toenaem binne[n] hunnen huy-
sen gheforiert (bevoorraad) oft gelogeert wesende / wie oft van wat
natie de selve moghen wesen / opte pene (op straf) van ouds daer toe staende:
Mitsgaders dat een yeghelijck (iedereen) sal goede acht ende toesicht nemen op
syne knechten / dienaren / oft andere persoonen binnen synen huyse
woonende / oft aldaer vuyt (uit) synen vryen wille logerende / ten eynde de
selve voor hunne doren (deuren) opter straten egheen rumoer oft onghestich-
ticheyt (ongepastheden) voorts en stelle[n] / opte pene van tselve voor hun te verantwoor-
den / ende ghecorrigeert (gestraft) te worden naer ghelegentheyt (afhankelijk) vander saken.
Item dat een yeghelijck sal schuldich zijn de strate voor zijn dore te
reynigen ende schoon te maken / sonder de selve met eenighe vuylnisse
belemmert te laten / opte pene van ses guldens.
Ende dat een yeghelijck int vieren sulcken regard (aandacht / in acht nemen) ende toesicht op
zijn huys sal nemen / ten eynde daer inne egheenen brandt en comme /
opte pene van oudts daer toe staende / ende daer en boven alle bescha-
dicheyt daer vuyt spruytende op hem verhalen.
Oock dat alle Putmeesters sullen schuldich zijn ten tyde van het
vieren te blyven binnen hunnen huyse oft quartier (kwartier / wijk) en[de] opten brandt
goede toesicht nemen / ende de leeren (ladders) / mitsgaders de heemers (emmers) ende an-
dere ghereetschap veerdich (gebruiksklaar) houden / om alle ongheluck van brande te
blussen ende weder te staene (paraat te staan) op arbitrale correctie (gerechterlijk gestraft / volgens inzicht van de rechters).
Men ghebiedt voorts dat niemandt hem en vervoordert (veroorloofd / wagen) binnen
noch buyten deser stadt eenighe roeren (geweren) oft bussen / int innecommen (Blijde inkomst)
van zijnder Hoocheyt aff te schieten / ten sy dat de selve in sijn Hoff (in de abdij van St.-Michiels) sal
zijn ghetreden / op lijfstraffinghe.

G. Ki[e]ffel

Originele tekst

 

18 februari 1582, Christoffel Plantijn, Antwerpen
Nr. A 1844/76, L 40 (107 kopies)

Museum Plantin-Moretus

Unesco werelderfgoed

Slogan icons

Meld je aan voor de nieuwsbrief